One Day trip: up to 380 km

02.06.2017 - 04.11.2017

 
Yerevan-Sevan-Dilijan-Ijevan-Charghushan spring - Kirants Monastery - Deghdznut Monastery 

Days: 
1

10:00               Start briefing
10: 20-11:30  Coffee Break at Sevan
11: 30-12:00  Walk to Sevan Monastery (photostop)
12: 00-12:40  Old Dilijan (photostop)
13: 10-13:40  Ijevan (photostop)
13: 40-14:20  Charghushan spring (photostop) (Off-Road)
15: 00-16:00  Kirants Monastery (Picnic or Lunch (Here we taste the traditional Armenian barbecue) and photostop (Off-Road))
17: 00-17:30  Deghdznut Monastery (photostop) (Off-Road)
18: 30-21:00  Return to Yerevan

Price: 
1-4 (person) 94000
Tours: 
Off Road tours
Daily tours
Hiking tours
Օur waypoints: 
Dilijan is one of the major cities in Armenia with the status of mountain climate and balneal resort. Dilijan is a city with an ancient history, mild climate, many holiday houses, guest houses, health resorts and tourist centers. Every year, many travellers come to Dilijan to enjoy its natural and architectural monuments of antiquity, the mountains and the forests that surround you at any point in the city, as well as to relax, improve your health, breathe in the fresh mountain air and enjoy the crystal clear water from the natural springs. Because of the synthesis of natural and recreational components Dilijan is the edge, which is famous for the treatment of pulmonary diseases.
Surrounded with the Gugark mountains, Ijevan is situated in the valley of Aghstev river at an average height of 755 meters above sea level. The surrounding mountains are covered with thick forests, turning into alpine meadows in some areas. Ijevan is a really nice and cozy town to visit. It’s the administrative center of Tavush region. The word “ijevan” means “caravanserai”. The thing is that the town was situated on a major trade route for many centuries. Climate here is perfect – warm winters and not too hot summers. The city literally sinks in forests, which makes the town a wonderful resort.
Միջնադարյան հայ ճարտարապետության արժեքավոր հուշարձաններից է։ Գտնվում է Խնձորկուտ գետակի ձորում` անտառի մեջ։ Հիմնադրել է Առաքել վարդապետը` Կիլիկիայի Տարսոն քաղաքից, որի բեկորոտված տապանաքարը պահպանվել է համալիրի գավթում (1292 թ.)։ Համալիրը բաղկացած է եկեղեցուց, գավթից, մատուռից։ Շուրջը գերեզմանոց է և համանուն գյուղատեղիի ավերակները։ 
Կիրանց վանք, Հայ առաքելական եկեղեցու վանքային համալիր Հայաստանի Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղից մոտ 12 կմ արևմուտք, Կիրանց-ջուր վտակի ձախ ափին ընկած հարթավայրում։ Կիրանց վանքը կառուցվել է 13-րդ դարում։ Բաղկացած է աղյուսաշեն, սրբատաշ քարե մանրամասներով երեք եկեղեցուց, սրահ-գավիթներից, սեղանատնից, բնակելի և տնտեսական շենքերից, կամարակապ մեծ դարպասով պարսպից։

Order this Tour